Περιεχόμενο του προγράμματος

 
ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS CR
ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 70 21
MPA-511 Δομή και Οργάνωση του Κράτους 10 3
MPA-512 Διοίκηση και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικούς 10 3
MPA-513 Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα 10 3
MPA-521 Ευρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί 10 3
MPA-522 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές 10 3
MPA-533 Σεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης 10 3
MPA-555 Θεσμοί και Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τοπικό και και Ευρωπαϊκό Επίπεδο 10 3
Μαθήματα Επιλογής ή Διατριβή 20 6
MPA-531 Επίκαιρα Θέματα Προβληματισμού στη Δημόσια Διοίκηση 10 3
MPA-532 Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας σε Τοπικό και και Ευρωπαϊκό Επίπεδο 10 3
MPA-534 Οικονομία και Πολιτική 10 3
MPA-535 Οργάνωση και Διοίκηση 10 3
MPA-590 Μεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση 20 6
Σύνολο 90 27
Copyright © 2013 University of Nicosia | MBA Flexible Learning. All rights reserved.